تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی

آدرس:

تهران، چهارراه ولیعصر، خیابان انقلاب، ابتدای خ مظفرشمالی

کد پستی:

۱۴۱۶۹۳۵۶۸۴

تلفن گویا:

(۰۲۱) ۶۶۱۷۷۸۹۲-۶۶۹۶۵۸۵۱

روابط عمومی:

(۰۲۱) ۶۶۱۷۷۹۰۷