تهران، چهارراه ولیعصر، به سمت میدان انقلاب، خیابان مظفر شمالی

باشگاه خیرین مرکز تبادل کتاب

سپاس از این امر خیرخواهانه و جریانی نیک اندیش

۱
تعداد مراکز اهدا شده
۱
تعداد کتب اهدایی
۱
تعداد خیرین کتاب

کتب اهدا شده به مناطق محروم

اسامی بخشی از خیرین و اهداکنندگان کتاب

اهدا کنندهتعداد کتب اهدایی
بنیاد علوی۸۰۰
خانم قزوینیان۱۵۰
آقای حیدری زاد مطلق۲۵۰
خانم محرم زاده۳۲
آقای حسین زهی۱۰۰
خانم مقدادی۲۰۰
آقای نوربخش۱۰۰
آقای حسینی۲
آقای وزیری۵
آقای مبارکی۲۰
آقای منگلی۳۸
آقای سنجعلی۱۰۰
آقای یزدانی۵۰
آقای دادمنش۲۰
آقای پیرونظر۲۶۸

.